top of page

Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete

Vår Lösning: pointSurvey – Ett Effektivt Verktyg för Brottsförebyggande Arbete


I juli 2023 trädde en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft i Sverige. Denna lag markerar början på en ny era för brottsbekämpning och syftar till att ge kommunerna en tydligare roll och större befogenheter när det gäller att minska brottsligheten. I denna bloggartikel kommer vi att utforska vad den nya lagen innebär, dess mål och förväntade fördelar samt hur kommuner kan ta itu med detta ansvar på ett effektivt sätt. Underlaget är delvis baserat på information från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

1. Bakgrund: Behovet av ett Starkare Brottsförebyggande Arbete

Under lång tid har det funnits ett behov av att stärka brottsförebyggande arbete i kommunerna. Den nya lagen kommer som ett svar på detta behov och syftar till att prioritera brottsbekämpning som en viktig uppgift för kommunerna.


2. Lagens Syfte och Mål: Öka Effektiviteten och Träffsäkerheten

Målet med den nya lagen är att ge kommunerna verktyg och mandat för att effektivt minska brottsligheten inom sina geografiska områden. Genom kunskapsbaserade insatser och samordning av det brottsförebyggande arbetet förväntas kommunerna kunna skapa tryggare samhällen.

3. Krav och Ansvar enligt Den Nya Lagen

En central del av den nya lagen är kravet på att kommunerna ska ta fram lägesbilder över brottsligheten inom sina områden. Dessa lägesbilder ska sedan användas som grund för att utforma åtgärdsplaner och samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.


4. Skapa en Samordnad Strategi: Vikten av Samarbete

För att lyckas med det brottsförebyggande arbetet enligt den nya lagen är samarbete och samordning nyckeln. Kommunerna bör aktivt samverka med andra brottsförebyggande aktörer och organisationer för att utforma en gemensam strategi och maximera effekten av sina insatser.


5. Utmaningar och Möjligheter: Förbereda sig för Framtiden

Inför införandet av den nya lagen står kommunerna inför utmaningar och möjligheter. Utmaningarna kan vara att anpassa sig till de nya kraven och säkerställa resurser och kompetens för att genomföra effektiva kartläggningar och åtgärder. Samtidigt öppnar lagen möjligheter för kommunerna att utveckla sitt brottsförebyggande arbete och skapa tryggare och mer levande samhällen.


Vad innebär ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete?


Genom att samla och analysera information om brottstyper, riskfaktorer och lokala förhållanden kan man identifiera mönster och trender samt implementera åtgärder som är anpassade till de specifika behoven i en viss region eller kommun. Genom att använda kunskapsbaserade metoder och verktyg kan man öka effektiviteten och träffsäkerheten i det brottsförebyggande arbetet och arbeta mer proaktivt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.


På vilket sätt går det att arbeta brottsförebyggande?


Vår Lösning: pointSurvey – Ett Effektivt Verktyg för Brottsförebyggande Arbete


För att underlätta för kommunerna att uppfylla kraven i den nya lagen och genomföra effektiva kartläggningar och åtgärdsplaner, presenterar vi stolt vår lösning – pointSurvey.


pointSurvey är ett kraftfullt och användarvänligt verktyg utvecklat av Entergate i samarbete med Stockholms stad. Det erbjuder kommuner möjligheten att skapa interaktiva lägesbilder i realtid och genomföra omfattande kartläggningar av brottslighet och avvikelser inom deras geografiska områden. Genom att involvera rapportörer och medborgare i processen kan man samla in värdefull information om brott, vilket ger en holistisk och aktuell bild av brottsligheten.


Med pointSurvey kan kommunerna analysera och förstå varför brott sker och identifiera områden som behöver prioriteras för brottsförebyggande insatser. Integrera brottsdata och geografisk information, vilket ger en mer omfattande bild av situationen. Dessutom möjliggör pointSurvey samverkan med andra brottsförebyggande aktörer och organisationer, vilket stärker samarbetsmöjligheterna och ökar effektiviteten i det gemensamma arbetet.


Kontakta oss och Ta Nästa Steg

Om ni är intresserade av att lära er mer om hur pointSurvey kan hjälpa er att optimera ert brottsförebyggande arbete och uppfylla kraven i den nya lagen, tveka inte att kontakta oss. Vårt dedikerade team finns redo att svara på era frågor, erbjuda mer information och visa er hur pointSurvey kan anpassas för att möta era specifika behov och utmaningar.


Läs mer om lösningen

bottom of page